ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
61

• หญิง
63

รวม
130


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
68


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชการบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
11

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
32

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนางสาวสาริยา วิลามาศ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่กาญดา หนูทองแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายจเร สุทธิภักดี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวภัทรสิริ เจริญสุข
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศรุดา เกื้อสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายบัตส่อหนี เพ็งโอ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางอรสา ตรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายกฤติเดช พินชนะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวสุณิษา แพรกเมือง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายมนัสพงษ์ สัตถาพร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวธัญญลักษณ์ แซ่ลิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศุริวรรณ ชุมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปณิธาน ธัมมิกะกุล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธญานี รัตนคุณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพันธ์ทิพย์ ช่วยประสม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยสิชล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา