ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
61

• หญิง
63

รวม
130


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
68


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชการบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
11

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
32

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานปกครองหัวหน้างานนายประเสริฐ ยุทธสะอาด
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางจุไรรัตน์ ทองบัว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางเฉลิมพร ชูศรี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสุริยา ทองมาก
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีรชัย มากชิต
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายอำนาจ มณี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกิตติ พูลแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายนฤพล หนูทอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายอดินันต์ สะแต
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางสาวศรุดา เกื้อสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางอรทัย หนูทอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายอัษฎา พรหมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองAlfonso Thony Baguhin JR
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางสาวสุณิษา แพรกเมือง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายมนัสพงษ์ สัตถาพร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสมชาย กล้าแข็ง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายพงศ์กดิ์ บริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายประภาส ทองนิล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูอัตราจ้างนายปณิธาน ธัมมิกะกุล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยพันธ์ทิพย์ ช่วยประสม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสมบูรณ์ จันพรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองพิชชาภา วารีชล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสุธี หมานเหล็ก
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสิชล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสิริภัทร บัวแดง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง