ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
62

• หญิง
67

รวม
138


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
78


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
15

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชการบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
2

• งานผลิตผลทางการค้า
1

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเจษฎา อนันทวรรณ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสุรเชาษฐ ทองเพิ่ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางอนงค์นาถ เจริญศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกนางสรณี โยธารักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุริยา ทองมาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีรชัย มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางจารุวรรณ มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายอำนาจ มณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายนฤพล หนูทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายปริญญา อินทศร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางสาววรรณิสา รัฐจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูผู้ช่วยนางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวสุณิษา แพรกเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วยนายสมชาย กล้าแข็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนายพงศ์กดิ์ บริสุทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยพันธ์ทิพย์ ช่วยประสม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างานนางจุไรรัตน์ ทองบัว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวปรียา ทองวงศ์
หัวหน้างาน งานผลิตผลทางการค้า
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายสันติ สุวรรณวงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายสว่าง คงชนะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายเอกชัย มณี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายมีนิจ บุญแพทย์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการนายอดินันต์ สะแต
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางดาวใจ ฤทธิเดช
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวขนิษฐา ชูเชิด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหรรษา ชูดำ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ต เจริญพล อินขัน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชารีฟ บาเน็งศิริ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอรสา ตรีรัตน์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
ครูนางสาวจันทภร กลิ่นหอม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนายประเสริฐ ยุทธสะอาด
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนางสาวอุษา บินหรีม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์เหล็กกล้า วิไลลักษณ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสาริยา วิลามาศ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุวลี บุญญามณี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายฉลอง แก้วชุมพล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำกาญดา หนูทองแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชีนางสาวกุลอากร อ่ำมงคล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายอำนวย ลาพินี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางเฉลิมพร ชูศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจเร สุทธิภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายปณิธาน ธัมมิกะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ธญานี รัตนคุณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กัลยาณี คำแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายอนุชาติ นาแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนสิริภัทร บัวแดง
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชีณัฏฐพันธ์ หิรัญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน)นายนิรุตต์ ทองเอียด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการนางสาวศรุดา เกื้อสุวรรณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวศุภวรรณ พูลศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้างวุฒิชัย คำแพ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประสิทธิ์ ทองบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนายกิตติ พูลแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชโลธร ลีลาวุฒิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวภัทรสิริ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายบัตส่อหนี เพ็งโอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางอรทัย หนูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางนิภาภรณ์ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพยงค์ พ้นภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นายกรวิทย์ ชูวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายณัฐพล สินธโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายอัษฎา พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศรายุทธ รักเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวศศิวิมล ทิศสักบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายกิตติศักดิ์ สุรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาAlfonso Thony Baguhin JR
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤติเดช พินชนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวเกณิกา พรหมสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายมนัสพงษ์ สัตถาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวธัญญลักษณ์ แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวศุริวรรณ ชุมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายประภาส ทองนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วหนู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายสมบูรณ์ จันพรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวชนกนาฎ วสุลีวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุธี หมานเหล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพีรพงศ์ คงธนธรรมกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวญาณกร ขุนชุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูอัตราจ้างนางสาวพรทิพย์ จิตรน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้างนายสุรเชษฐ์ กาฬวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางรชา จันทรพงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวชุติมา ขวัญแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุธี หมานเหล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์สิชล อินทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์เมธาพร ถาวะรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สิขเรศ สุขวัฒนโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวรัศมี ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางจิราภรณ์ เพ็ชรสลับศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวเอกอนงค์ แสงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายสกรรจ์ ขุนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางศุภกาญจน์ จันอิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวจิดาภา ตันจะโข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจริยา ชนะถาวร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวอรัญญา จินดาดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายดาหริด บินหมาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวประภัสสร จันทภาโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอัญชลี คำสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางปรีดา แก้วประกอบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางกฤษณา มาลีอังศกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวนาเดีย เบ็ญโส๊ะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายกิจติพัฒ บุญรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายดนัย ถนอมศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายปรีชา ไชยโยธา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายพีรณัฐ แก้วบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวอริศรา แซ่หลิ่ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายสมคิด มณีพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายโอภาส จินดาใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายไท เจริญพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายสมเกียรติ ทองสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวสุชาวดี ดาดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางสาว ชนกวรรณ ทองแกมแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายจำลอง ลัภกิตโร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นิสา แก้วงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่พิชชาภา วารีชล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนทัศวรรณ แก้วเนตร
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบadminlpt lpt
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก