ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
61

• หญิง
63

รวม
130


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
68


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชการบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
11

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
32

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเจษฎา อนันทวรรณ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสุรเชาษฐ ทองเพิ่ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางอนงค์นาถ เจริญศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกนางสรณี โยธารักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุริยา ทองมาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีรชัย มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางจารุวรรณ มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายอำนาจ มณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายนฤพล หนูทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายปริญญา อินทศร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวสุณิษา แพรกเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายสมชาย กล้าแข็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายพงศ์กดิ์ บริสุทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยพันธ์ทิพย์ ช่วยประสม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุวลี บุญญามณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้างานนางจุไรรัตน์ ทองบัว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายสันติ สุวรรณวงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายสว่าง คงชนะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายเอกชัย มณี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอดินันต์ สะแต
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางดาวใจ ฤทธิเดช
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการนางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวขนิษฐา ชูเชิด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหรรษา ชูดำ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ต เจริญพล อินขัน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างเอกชัย วัฒนเกียรติ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายชารีฟ บาเน็งศิริ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอรสา ตรีรัตน์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวจันทภร กลิ่นหอม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนายประเสริฐ ยุทธสะอาด
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาววรรณิสา รัฐจักร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนางสาวอุษา บินหรีม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์เหล็กกล้า วิไลลักษณ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสาริยา วิลามาศ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยสิริภัทร บัวแดง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูประจำกาญดา หนูทองแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกุลอากร อ่ำมงคล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายอำนวย ลาพินี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวปรียา ทองวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางเฉลิมพร ชูศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายมีนิจ บุญแพทย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการนายจเร สุทธิภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายปณิธาน ธัมมิกะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาธญานี รัตนคุณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนฉลอง แก้วชุมพล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการกัลยาณี คำแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายอนุชาติ นาแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุณัฏฐพันธ์ หิรัญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน)นายนิรุตต์ ทองเอียด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการนางสาวศรุดา เกื้อสุวรรณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวศุภวรรณ พูลศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้างวุฒิชัย คำแพ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายประสิทธิ์ ทองบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูนายกิตติ พูลแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชโลธร ลีลาวุฒิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวภัทรสิริ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายบัตส่อหนี เพ็งโอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางอรทัย หนูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางนิภาภรณ์ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพยงค์ พ้นภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นายกรวิทย์ ชูวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอริยชัย สินธโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายอัษฎา พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายศรายุทธ รักเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวศศิวิมล ทิศสักบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์Alfonso Thony Baguhin JR
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกฤติเดช พินชนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายมนัสพงษ์ สัตถาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวธัญญลักษณ์ แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวศุริวรรณ ชุมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายประภาส ทองนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้างนายสมบูรณ์ จันพรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวชนกนาฎ วสุลีวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสุธี หมานเหล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพีรพงศ์ คงธนธรรมกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวญาณกร ขุนชุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้างนางสาวพรทิพย์ จิตรน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้างนางนวกลม ปราบเสร็จ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางรชา จันทรพงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุธี หมานเหล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสิชล อินทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเมธาพร ถาวะรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานสิขเรศ สุขวัฒนโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวรัศมี ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางจิราภรณ์ เพ็ชรสลับศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวเอกอนงค์ แสงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายสกรรจ์ ขุนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางศุภกาญจน์ จันอิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวจิดาภา ตันจะโข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจริยา ชนะถาวร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวอรัญญา จินดาดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายดาหริด บินหมาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวประภัสสร จันทภาโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวอัญชลี คำสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางปรีดา แก้วประกอบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางกฤษณา มาลีอังศกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวนาเดีย เบ็ญโส๊ะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกิจติพัฒ บุญรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายดนัย ถนอมศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายปรีชา ไชยโยธา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายพีรณัฐ แก้วบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวอริศรา แซ่หลิ่ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายสมคิด มณีพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายโอภาส จินดาใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นางสาวสุชาวดี ดาดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางสาว ชนกวรรณ ทองแกมแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายจิรศักดิ์ แก้วหวังกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นิสา แก้วงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่พิชชาภา วารีชล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายศุภกฤต รัตนมณี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน