ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด02121

ปวช.1การบัญชีการบัญชี03333

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม12324

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์178

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82331

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล26228

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10414

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง909

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์8210

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง39645

ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์33134

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์90090

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์808

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62026

ปวช.2การตลาดการตลาด11617

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22325

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม21517

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์31417

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171936

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล33033

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8614

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง819

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง31536

ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์16016

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์73073

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์19120

ปวช.3การตลาดการตลาด01111

ปวช.3การบัญชีการบัญชี23840

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม2911

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์21921

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ143751

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล17017

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12012

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง23023

ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม9110

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง64468

ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20020

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์63265

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22527

ปวส.1การตลาดการตลาด31518

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01616

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15116

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล26026

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์69170

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ202

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล63339

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม20222

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง37037

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม505

ปวส.2การตลาดการตลาด41519

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01515

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ151732

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง808

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล27027

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์56056

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ606

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง33033

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม23023

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม606


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1239142381

ปวช.2213100313

ปวช.3250126376

ปวส.118368251

ปวส.217847225

รวม10634831546