บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด12829
642020201การตลาด/1 (งกต.1/1 ) 12829
ปวช.1การบัญชีการบัญชี03232
642020101การบัญชี/1 (งบช.1/1 ) 03232
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม2810
642070101การโรงแรม/1 (งกร.1/1 D ) 2810
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์268
642040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.1/1 ) 268
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ132538
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.1/1 ) 132538
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล35338
642010201เครื่องมือกล/1 (งคก.1/1 ) 639
642010202เครื่องมือกล/2 (งคก.1/2 ) 909
642010203เครื่องมือกล/3 (งคก.1/3 ) 12012
642010204เครื่องมือกล/4 (งคก.1/4 ) 808
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11314
642010601ก่อสร้าง/1 (งกส.1/1 ) 11314
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง13013
642010301โครงสร้าง/1 (งชช.1/1 ) 13013
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์17825
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (งทค.1/1 ) 17825
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง59362
60210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.3/2 ) 101
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.1/1 ) 12315
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.1/2 ) 12012
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.1/3 ) 16016
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (งฟก.1/4 ) 18018
ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์31233
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.2/7 D ) 101
642010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.1/7 D ) 15116
642010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (งจย.1/8 D ) 15116
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์85691
642010101ยานยนต์/1 (งยย.1/1 ) 12517
642010102ยานยนต์/2 (งยย.1/2 ) 17017
642010103ยานยนต์/3 (งยย.1/3 ) 14014
642010104ยานยนต์/4 (งยย.1/4 ) 18018
642010105ยานยนต์/5 (งยย.1/5 D ) 10111
642010106ยานยนต์/6 (งยย.1/6 D ) 14014
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์819
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.1/1 ) 819
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ92332
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (งอภ.1/1 ) 92332
ปวช.2การตลาดการตลาด12324
632020201การตลาด/1 (งกต.2/1 ) 12324
ปวช.2การบัญชีการบัญชี03131
632020101การบัญชี/1 (งบช.2/1 ) 03131
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม12223
632070101การโรงแรม/1 (งกร.2/1 D ) 12223
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์066
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.2/1 ) 066
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82533
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.3/1 ) 112
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.2/1 ) 72431
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล18220
632010201เครื่องมือกล/1 (งคก.2/1 ) 18220
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9413
632010601ก่อสร้าง/1 (งกส.2/1 ) 9413
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง505
632010301โครงสร้าง/1 (งชช.2/1 ) 505
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์628
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (งทค.2/1 ) 628
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง29534
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.2/1 ) 11516
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.2/2 ) 18018
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์12012
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.2/7 D ) 12012
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์69069
632010101ยานยนต์/1 (งยย.2/1 ) 16016
632010102ยานยนต์/2 (งยย.2/2 ) 11011
632010103ยานยนต์/3 (งยย.2/3 ) 16016
632010104ยานยนต์/4 (งยย.2/4 ) 13013
632010105ยานยนต์/5 (งยย.2/5 D ) 13013
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์808
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.2/1 ) 808
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31316
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (งอภ.2/1 ) 31316
ปวช.3การตลาดการตลาด11415
622020201การตลาด/1 (งกต.3/1 ) 11415
ปวช.3การบัญชีการบัญชี22224
61220101การบัญชี/1 (งบช.3/1 ) 011
622020101การบัญชี/1 (งบช.3/1 ) 22123
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม21517
61270101การโรงแรม/1 (งกร.3/1 D ) 011
622070101การโรงแรม/1 (งกร.3/1 D ) 21416
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์31417
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.3/1 ) 31417
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ181634
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.3/1 ) 101
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (งคพ.3/2 ) 101
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.3/1 ) 161632
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล30030
59210201เครื่องมือกล/1 (ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1 ) 101
622010201เครื่องมือกล/1 (งคก.3/1 ) 14014
622010202เครื่องมือกล/2 (งคก.3/2 ) 15015
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8614
61210601ก่อสร้าง/1 (งกส.3/1 ) 101
622010601ก่อสร้าง/1 (งกส.3 ) 7613
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง9110
60210301โครงสร้าง/1 (งชช.3/1 ) 101
61210301โครงสร้าง/1 (งชช.3/1 ) 101
622010301โครงสร้าง/1 (งชช.3 ) 718
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง34539
60210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.3/2 ) 101
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.3/1 ) 112
61210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.3/2 ) 202
61210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.3/3 ) 202
61210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (งฟก.3/5 ) 101
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.3/1 ) 17421
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.3/3 ) 10010
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์18018
61210107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.3/7 D ) 303
622010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.3/7 D ) 15015
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์69069
60210101ยานยนต์/1 (งยย.3/1 ) 101
61210105ยานยนต์/5 (งยย.3/5 D ) 404
622010101ยานยนต์/1 (งยย.3/1 ) 18018
622010103ยานยนต์/3 (งยย.3/3 ) 23023
622010105ยานยนต์/5 (งยย.3/5 D ) 23023
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์17118
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.3/1 ) 17118
ปวส.1การตลาดการตลาด32629
643020201การตลาด/1 (สกต.1/1 (ปวช.) ) 11819
643020202การตลาด/2 (สกต.1/2 (ม.6) ) 2810
ปวส.1การบัญชีการบัญชี22830
643020101การบัญชี/1 (สบช.1/1 (ปวช.) ) 22830
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11011
643010601ก่อสร้าง/1 (สกส.1/1 (ปวช.) ) 909
643010602ก่อสร้าง/2 (สกส.1/2 (ม.6) ) 202
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล27128
643010201เครื่องมือกล/1 (สคก.1/1 (ม.6) ) 10010
643010203เครื่องมือกล/3 (สคก.1/3 D ) 17118
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม15116
643010105เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/5 (สคอ.1/5 D ) 15116
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์34135
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (สทย.1/1 ) 909
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (สทย.1/2 ) 707
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (สทย.1/3 D ) 18119
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล131932
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สธด.1/1 (ปวช.) ) 31316
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สธด.1/2 (ม.6) ) 10616
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม11213
643010401ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/1 (สฟค.1/1 ) 11213
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง43144
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สฟก.1/3 (ม.6) ) 14115
643010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (สฟก.1/5 D ) 15015
643010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (สฟก.1/6 D ) 14014
ปวส.2การตลาดการตลาด11213
633020201การตลาด/1 (สกต.2/1 (ปวช.) ) 11011
633020202การตลาด/2 (สกต.2/2 (ม.6) ) 022
ปวส.2การบัญชีการบัญชี01515
633020101การบัญชี/1 (สบช.2/1 (ปวช.) ) 01515
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง18119
62310602ก่อสร้าง/2 (สกส.2/2 (ม.6) ) 101
633010601ก่อสร้าง/1 (สกส.2/1 (ปวช.) ) 12113
633010602ก่อสร้าง/2 (สกส.2/2 (ม.6) ) 505
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล25025
633010201เครื่องมือกล/1 (สคก.2/1 (ม.6) ) 13013
633010203เครื่องมือกล/3 (สคก.2/3 D ) 12012
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์64165
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (สทย.2/1 ) 23023
633010103เทคนิคยานยนต์/3 (สทย.2/3 D ) 20121
633010104เทคนิคยานยนต์/4 (สทย.2/4 D ) 21021
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ202
633010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทช.2/1 D ) 202
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล63238
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สธด.2/1 (ปวช.) ) 31821
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สธด.2/2 (ม.6) ) 31417
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม19221
633010401ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/1 (สฟค.2/1 (ปวช.) ) 19221
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง35035
633010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สฟก.2/4 (ม.6) ) 909
633010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (สฟก.2/5 D ) 26026
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม606
61310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สออ.2/1 ) 101
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สออ.2/1 ) 505
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1286148434
ปวช.2169133302
ปวช.321194305
ปวส.115979238
ปวส.217663239
รวม10015171518