บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด63238
652020201การตลาด/1 (งกต.1/1 ) 63238
ปวช.1การบัญชีการบัญชี42529
652020101การบัญชี/1 (งบช.1/1 ) 42529
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม51015
652070101การโรงแรม/1 (งกร.1/1D ) 51015
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์336
652040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.1/1 ) 336
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112940
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.1/1 ) 112940
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล44246
642010201เครื่องมือกล/1 (งคก.2/1 ) 011
652010201เครื่องมือกล/1 (งคก.1/1 ) 21122
652010202เครื่องมือกล/2 (งคก.1/2 ) 23023
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง20020
652010301โครงสร้าง/1 (งชช.1/1 ) 20020
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์211233
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (งทค.1/1 ) 11617
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (งทค.1/2 ) 10616
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง62971
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.1/1 ) 16420
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.1/2 ) 19019
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.1/3 ) 11516
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (งฟก.1/4 ) 16016
ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์32234
652010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.1/7 D ) 32234
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1203123
642010105ยานยนต์/5 (งยย.2/5 D ) 101
652010101ยานยนต์/1 (งยย.1/1 ) 19322
652010102ยานยนต์/2 (งยย.1/2 ) 22022
652010103ยานยนต์/3 (งยย.1/3 ) 22022
652010104ยานยนต์/4 (งยย.1/4 ) 23023
652010105ยานยนต์/5 (งยย.1/5 D ) 33033
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16319
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.1/1 ) 16319
ปวช.1โยธาโยธา311344
652012101โยธา/1 (งยธ.1/1 ) 91322
652012102โยธา/2 (งยธ.1/2 ) 22022
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ82634
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (งอภ.1/1 ) 82634
ปวช.2การตลาดการตลาด12223
642020201การตลาด/1 (งกต.2/1 ) 12223
ปวช.2การบัญชีการบัญชี02828
642020101การบัญชี/1 (งบช.2/1 ) 02828
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม279
642070101การโรงแรม/1 (งกร.2/1 D ) 279
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์257
642040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.2/1 ) 257
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ132437
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.3/1 ) 112
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.2/1 ) 122335
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล23326
642010201เครื่องมือกล/1 (งคก.2/1 ) 9312
642010202เครื่องมือกล/2 (งคก.2/2 ) 14014
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8210
642010601ก่อสร้าง/1 (งกส.2/1 ) 8210
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง808
642010301โครงสร้าง/1 (งชช.2/1 ) 808
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์15823
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (งทค.2/1 ) 15823
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง39241
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.2/1 ) 14216
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.2/3 ) 13013
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (งฟก.2/4 ) 12012
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20121
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.3/7 D ) 101
642010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.2/7 D ) 9110
642010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (งจย.2/8 D ) 10010
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์66672
632010101ยานยนต์/1 (งยย.3/1 ) 101
632010102ยานยนต์/2 (งยย.3/2 ) 101
632010105ยานยนต์/5 (งยย.3/5 D ) 101
642010101ยานยนต์/1 (งยย.2/1 ) 9514
642010102ยานยนต์/2 (งยย.2/2 ) 14014
642010103ยานยนต์/3 (งยย.2/3 ) 505
642010104ยานยนต์/4 (งยย.2/4 ) 14014
642010105ยานยนต์/5 (งยย.2/5 D ) 21122
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์718
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.2/1 ) 718
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62026
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (งอภ.3/1 ) 011
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (งอภ.2/1 ) 61925
ปวช.3การตลาดการตลาด12526
622020201การตลาด/1 (งกต.3/1 ) 022
632020201การตลาด/1 (งกต.3/1 ) 12324
ปวช.3การบัญชีการบัญชี03131
632020101การบัญชี/1 (งบช.3/1 ) 03131
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม22426
622070101การโรงแรม/1 (งกร.3/1 D ) 134
632070101การโรงแรม/1 (งกร.3/1 D ) 12122
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์088
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.3/1 ) 022
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (งคผ.3/1 ) 066
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ102838
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.3/1 ) 448
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (งคพ.3/1 ) 62430
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล25227
622010201เครื่องมือกล/1 (งคก.3/1 ) 606
622010202เครื่องมือกล/2 (งคก.3/2 ) 303
632010201เครื่องมือกล/1 (งคก.3/1 ) 16218
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12517
622010601ก่อสร้าง/1 (งกส.3 ) 314
632010601ก่อสร้าง/1 (งกส.3/1 ) 9413
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง404
60210301โครงสร้าง/1 (งชช.3/1 ) 101
61210301โครงสร้าง/1 (งชช.3/1 ) 101
632010301โครงสร้าง/1 (งชช.3/1 ) 202
ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม101
61211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (งซบ.3/1 ) 101
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์628
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (งทค.3/1 ) 628
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง35641
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.3/1 ) 101
61210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.3/2 ) 101
61210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.3/3 ) 101
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.3/1 ) 213
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (งฟก.3/3 ) 202
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (งฟก.3/1 ) 10515
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (งฟก.3/2 ) 18018
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์19019
61210107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.3/7 D ) 101
622010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.3/7 D ) 505
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (งจย.3/7 D ) 13013
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์77077
61210101ยานยนต์/1 (งยย.3/1 ) 101
61210102ยานยนต์/2 (งยย.3/2 ) 202
61210105ยานยนต์/5 (งยย.3/5 D ) 101
622010101ยานยนต์/1 (งยย.3/1 ) 202
622010103ยานยนต์/3 (งยย.3/3 ) 404
622010105ยานยนต์/5 (งยย.3/5 D ) 505
632010101ยานยนต์/1 (งยย.3/1 ) 16016
632010102ยานยนต์/2 (งยย.3/2 ) 11011
632010103ยานยนต์/3 (งยย.3/3 ) 13013
632010104ยานยนต์/4 (งยย.3/4 ) 11011
632010105ยานยนต์/5 (งยย.3/5 D ) 11011
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13013
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.3/1 ) 505
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (งอท.3/1 ) 808
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31114
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (งอภ.3/1 ) 31114
ปวส.1การตลาดการตลาด82028
653020201การตลาด/1 (สกต.1/1(ปวช.) ) 11314
653020202การตลาด/2 (สกต.1/2(ม.6) ) 7714
ปวส.1การบัญชีการบัญชี11314
653020101การบัญชี/1 (สบช.1/1 (ปวช.) ) 11314
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม01010
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สบอ.1/1D (ปวช.) ) 055
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สบอ.1/2 D (ม.6) ) 055
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง426
653010601ก่อสร้าง/1 (สกส.1/1 ) 426
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล29029
643010201เครื่องมือกล/1 (สคก.2/1 (ม.6) ) 101
653010201เครื่องมือกล/1 (สคก.1/1(ม.6) ) 16016
653010202เครื่องมือกล/2 (สคก.1/2D ) 12012
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์53053
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (สทย.2/3 D ) 101
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (สทย.1/1 ) 20020
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (สทย.1/2 ) 20020
653010103เทคนิคยานยนต์/3 (สทย.1/3D ) 12012
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ14014
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทช.1/1D (ปวช.) ) 707
653010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (สทช.1/2D (ม.6) ) 707
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11011
653012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (สคว.1/1D ) 11011
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล181533
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สธด.1/1(ปวช.) ) 9716
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สธด.1/2(ม.6) ) 9817
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม505
653010401ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/1 (สฟค.1/1 ) 505
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง29332
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สฟก.2/3 (ม.6) ) 101
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สฟก.1/3 (ม.6) ) 10313
653010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (สฟก.1/5D ) 18018
ปวส.2การตลาดการตลาด32629
633020202การตลาด/2 (สกต.2/2 (ม.6) ) 011
643020201การตลาด/1 (สกต.2/1 (ปวช.) ) 11718
643020202การตลาด/2 (สกต.2/2 (ม.6) ) 2810
ปวส.2การบัญชีการบัญชี22830
643020101การบัญชี/1 (สบช.2/1 (ปวช.) ) 22830
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง909
643010601ก่อสร้าง/1 (สกส.2/1 (ปวช.) ) 808
643010602ก่อสร้าง/2 (สกส.2/2 (ม.6) ) 101
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล25126
633010201เครื่องมือกล/1 (สคก.2/1 (ม.6) ) 101
643010201เครื่องมือกล/1 (สคก.2/1 (ม.6) ) 808
643010203เครื่องมือกล/3 (สคก.2/3 D ) 16117
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม15116
643010105เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/5 (สคอ.2/5 D ) 15116
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์34135
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (สทย.2/1 ) 16016
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (สทย.2/3 D ) 18119
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล131629
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สธด.2/2 (ม.6) ) 011
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สธด.2/1 (ปวช.) ) 31114
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สธด.2/2 (ม.6) ) 10414
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม12214
633010401ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/1 (สฟค.2/1 (ปวช.) ) 101
643010401ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/1 (สฟค.2/1 ) 11213
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง40141
633010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สฟก.2/4 (ม.6) ) 202
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สฟก.2/3 (ม.6) ) 11112
643010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (สฟก.2/5 D ) 15015
643010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (สฟก.2/6 D ) 12012
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1383169552
ปวช.2210129339
ปวช.3208142350
ปวส.117263235
ปวส.215376229
รวม11265791705