ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด13031

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13334

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม12930

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์279

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ92837

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล39241

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง13417

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง10010

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์10212

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง43649

ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์40141

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1100110

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10010

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62935

ปวช.2การตลาดการตลาด11819

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22325

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม21820

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์31518

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ182038

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล34034

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10616

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง819

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30535

ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์15015

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์75075

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22123

ปวช.3การตลาดการตลาด01111

ปวช.3การบัญชีการบัญชี23537

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม279

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์21921

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ153954

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล22022

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง13013

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง27027

ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม9110

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง62567

ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20020

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์72274

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20626

ปวส.1การตลาดการตลาด31720

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01616

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง19221

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล30030

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์70171

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ303

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล63642

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม23225

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง44044

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม707

ปวส.2การตลาดการตลาด51520

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01818

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ151631

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง808

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล30030

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์65065

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ606

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง33033

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม23023

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม606


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1295171466

ปวช.2220107327

ปวช.3266125391

ปวส.120574279

ปวส.219149240

รวม11775261703