ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด13435

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13536

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม13031

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์279

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ103141

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล42244

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง20525

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง16016

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์11213

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง48654

ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์45146

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1220122

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11112

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62935

ปวช.2การตลาดการตลาด11819

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22426

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม21820

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์31720

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ182139

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล36036

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10616

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง819

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง35540

ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์17017

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์79079

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22123

ปวช.3การตลาดการตลาด01111

ปวช.3การบัญชีการบัญชี23739

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม2810

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์21921

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ183957

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล28028

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14014

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง29029

ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม10111

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง71677

ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20020

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์80282

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22628

ปวส.1การตลาดการตลาด31720

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01616

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง20222

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล31031

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์74175

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ303

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล63844

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม23225

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง47047

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม707

ปวส.2การตลาดการตลาด51722

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01919

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ161632

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10010

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล35035

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์70070

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ707

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง36036

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม24024

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม606


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1336183519

ปวช.2233111344

ปวช.3298129427

ปวส.121476290

ปวส.220952261

รวม12905511841