ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
69

• หญิง
81

รวม
153


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
48

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ไม่ระบุ
84


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาหัตถกรรม
1

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
3

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถ)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0810968716
อีเมล์ : S_kobpon@hotmail.com
ครูประจำนางเฉลิมพร ชูศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางดาวใจ ฤทธิเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0848590041
อีเมล์ : dawjai0041@gmail.comนางสาวขนิษฐา ชูเชิด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหรรษา ชูดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ไลน์ไอดี : hunsagนางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชารีฟ บาเน็งศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
อีเมล์ : sundae.bns@gmail.com
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวศุภวรรณ พูลศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ ไม่มี
ครูอัตราจ้างนันทพงศ์ แดสา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรชา จันทรพงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0862957121
อีเมล์ : racha57121@gmail.com
ไลน์ไอดี : phingrachaนางนิภาภรณ์ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : nualnoon2010@hotmail.comนางสาววรนาถ แก้วดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0843982150
อีเมล์ : ืีัnuy-bo@hotmail.comนางสาวศศิวิมล ทิศสักบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย เพ็ชรสลับศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0918476300
อีเมล์ : ์์Nongdongsuppchai@gmail.com
ไลน์ไอดี : Captainlovelyนายวิษณุ ทัดสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0936208569
อีเมล์ : witsanu.tadsorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : dump_043Alfonso Thony Baguhin JR
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายมนัสพงษ์ สัตถาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์