ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
80

• หญิง
82

รวม
166


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
59

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ไม่ระบุ
81


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
20

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาหัตถกรรม
1

• แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
4

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายจำนนท์ คงพรหม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายทศวิน บุญเถื่อนทับ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0898786757นายนิธิศ สมทรัพย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0858914477
อีเมล์ : chaweng_som@hotmail.comนายธนพล ขุนเชื้อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนางวารุณี (เกษียณ อายุราชการ 1 ตค 63) ผการัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0898782405
อีเมล์ : pa.karat@hotmail.comนางดาวใจ ฤทธิเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0848590041
อีเมล์ : daw0041@hotmail.comนายอำนาจ มณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0887900526
อีเมล์ : amnat.ed36@gmail.comนายธีรชัย มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0894631157
อีเมล์ : teerachaimark@gmail.comนายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0815980938นายสุริยา ทองมาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0898777453
อีเมล์ : Tongmaksuriya@Gmail.comนางจารุวรรณ มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
อีเมล์ : jaruwanmark@gmail.comว่าที่ ร.ต เจริญพล อินขัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปริญญา อินทศร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0910464268
อีเมล์ : parinyarewind@hotmail.comนางจุไรรัตน์ ทองบัว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0819592276
อีเมล์ : jurairat.t@hotmail.comนางสุพรรณี เส้งวั่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0817677949
อีเมล์ : supannee.5695@hotmail.com
ไลน์ไอดี : supannee5695นายนฤพล หนูทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0954395508
อีเมล์ : narupon912@gmail.comนางวนิดา (เกษียณอายุราชการ 62) แย้มทิม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0869691631
อีเมล์ : Wanida2209@gmail.comนางดวงกมล พรหมชาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาหัตถกรรม
โทรศัพท์ : 0810975700
อีเมล์ : duang_2505@hotmail.com
หัวหน้างานนางรพีพันธ์ วารีกุล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0862945722
อีเมล์ : -นางสุภา ขวัญนุ้ย
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0895966947
อีเมล์ : Satellite_Mom@hotmail.comนางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0822713760
อีเมล์ : Ying_1703@hotmail.comนางสาวสำลี จินดาพล
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
โทรศัพท์ : 0901674531
อีเมล์ : samlee_jindapol_@hotmail.comนายอดินันต์ สะแต
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0856408574
อีเมล์ : adinan2235@gmail.comนายประสิทธิ์ ทองบัว
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0807096591
อีเมล์ : prasitlek2555@gmail.comนางรัตนา นิชรานนท์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0873918515
อีเมล์ : rattana_nij@hotmail.comนายมีนิจ บุญแพทย์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0848547195
อีเมล์ : menij_b@hotmail.comนายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0897396321
อีเมล์ : putthipong_oui@hotmail.comนางเฉลิมพร ชูศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปรียา ทองวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายธนวรรธน์ ถนอมชู
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0842582519
อีเมล์ : Tanawat Tanomcho6445@gmail.comนายจเร สุทธิภักดี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0883988707นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0810968716
อีเมล์ : S_kobpon@hotmail.comนางสาวขนิษฐา ชูเชิด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเอกชัย มณี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815416064นายธนา หยีหล้าหนี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0878374727
อีเมล์ : tanayee@hotmail.comนางสาวหรรษา ชูดำ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอรสา ตรีรัตน์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชีนายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0816797696
อีเมล์ : napat_k@hotmail.comนายสว่าง คงชนะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0897338074
อีเมล์ : sawang2516@hotmail.co.th
ครูประจำนายอนุชาติ นาแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายสิริพงศ์ สุขเกษม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายไชยา มาฉิม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0887952441
อีเมล์ : ccichaiya@gmail.com
ไลน์ไอดี : mchyanmachimนายสุรชัย แย้มทิม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0910978731
อีเมล์ : scym2812@gmail.comนายอำนวย ลาพินี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0816093049
อีเมล์ : ampnuay.la@hotmail.comนายสันติ สุวรรณวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0812076002
อีเมล์ : seeyou-14@hotmail.co.thนางสรณี โยธารักษ์
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชีนางสาวจันทภร กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวกุลอากร อ่ำมงคล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0950147228
พนักงานราชการ(สอน)นันท์นภัส ตะนุสะ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้างนางนิภาภรณ์ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางรชา จันทรพงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกรองเงิน นวลนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : nualnoon2010@hotmail.comนางทวิตียา จันทร์พริ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0897343955
อีเมล์ : tatootwo@gmail.comนางสาวธนพร วสุธาสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาววรนาถ แก้วดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0843982150
อีเมล์ : ืีัnuy-bo@hotmail.comนายนัสรี พิทักษ์สุขสันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิษณุ ทัดสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0936208569
อีเมล์ : witsanu.tadsorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : dump_043ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย เพ็ชรสลับศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0918476300
อีเมล์ : ์์Nongdong@suppchai@gmail.com
ไลน์ไอดี : Captainlovelyศศิวิมล ทิศสักบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Alfonso Thony Baguhin JR
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สิทธิโชค สถิรวณิชย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกิตติ พูลแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0924581405นายนิรุตต์ ทองเอียด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0973567781
อีเมล์ : Nirutt44@gmail.comนายธรรมรินทร์ เพชรชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0805478915
อีเมล์ : tammarinlp@gmail.comนายชโลธร ลีลาวุฒิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0835107462นายกรวิทย์ ชูวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0973453983นายอติชาต ฉลาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0950369656
อีเมล์ : c.atichart@hotmail.comนายอัษฎษ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ศรายุทธ รักเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวภัทรสิริ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0894682483
อีเมล์ : aerukmom@gmail.comนายภาคภูมิ สว่างรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0872940175ณัฐพล สินธโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0831830105สุรเชษฐ์ กาฬวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวจริยา สระศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0828254756
อีเมล์ : smile_jariya@hotmail.comกรกฎ นวลโยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะอรทัย ทองนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0622420453นายประสิทธิ์ ปิวิถะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0876334143
อีเมล์ : solomon_1828@hotmail.comนายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0996124513
อีเมล์ : nong_mmm_ptl@hotmail.comนายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0896545243
อีเมล์ : p.t.-khon@hotmail.comนางสาวพีรดา พรหมยก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0973548503
อีเมล์ : pherada664@gmail.comชนันท์ธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815417422
อีเมล์ : aodlocal@hotmail.comอดิศร ซ้ายขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0828258972
อีเมล์ : saikhwan777@gmail.comนายสุภัทรชัย สมพรหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0897337607
อีเมล์ : Supattarachai2037@gmail.comนางสาวปัทมาวดี รัตนากาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอภิสิทธิ์ ชูช่วยคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายบัตส่อหนี เพ็งโอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0848598405
อีเมล์ : soneenew@hot mail.comนายวิษณุ ขาวมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0889216095
อีเมล์ : witsanu_kaowmak@hotmail.comนางอรทัย หนูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0849781019นางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0897244983
อีเมล์ : -อภิญญา เสียมไหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0990341316
อีเมล์ : seammaiapinya@gmail.comชุติมา ขวัญแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอดุลย์ ผการัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนส. ขวัญฤดี (ครูสอนภาษาจีน) ประชาเสรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนันทิศา ชาติกระพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0655635915
อีเมล์ : nanthisa16@hotmail.comณัฐพล หวันสู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0828280282
อีเมล์ : billyly.2535@gmail.comนายขจรวุฒิ มณีฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวเบญจวรรณ ภูศักดิ์รังสฤษฎ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0836539955
อีเมล์ : Lovedog9955@gmail.com
ไลน์ไอดี : Jang9955นางสาวรชยา บุญศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0937176750นายกิตติศักดิ์ สุรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางสาวจรินธร แสงอุไร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
โทรศัพท์ : 0814166652
อีเมล์ : fon.js@hotmail.comนางสาวจามจุรี โพธิ์กลัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
โทรศัพท์ : 0611971562
อีเมล์ : Jamjuree_Poklad@hotmail.com
ไลน์ไอดี : ิbaifern_bonitaนางสาววรรณา เกื้อสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางวิภาศรี วงศ์ศราวิทย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0901795139
อีเมล์ : wipasri39@gmail.comนางสาวณัฐฐา หนูเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0872927670
อีเมล์ : numfon_123_@hotmail.comนางสาวประภัสสร จันทภาโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0936712939
อีเมล์ : jantapaso69@gmail.comนายจำลอง ลัภกิตโร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวจริยา ชนะถาวร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0862916289
อีเมล์ : jariya4107@gmail.comนางสาวอัญชลี คำสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0945845974
อีเมล์ : anchaleek52@gmail.comนาเดีย เบ็ญโส๊ะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางศุภกาญจน์ จันอิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0896590600นางสาวอุดารัตน์ วุ่นน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)ว่าที่ ร.ต.ธิวัฒน์ บุญส่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0633696526
อีเมล์ : tiwat_server@hotmail.comนางจิราภรณ์ เพ็ชรสลับศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0869693130
อีเมล์ : tonpee_0102@hotmail.comนางสาวลัดดาวัลณ์ วาโย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : laddawan_jung@hotmail.com
ไลน์ไอดี : scv3h0dS1lsuzD0i0qvIHZOpe5oT6UK1o99eKYdmwqnนางสาวจิดาภา ตันจะโข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกนกอร บุญยืน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0873955703
อีเมล์ : kai_got@hotmail.comนฤมล คชรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองเกวลี ศรีไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนิสา แก้วงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0894630248
อีเมล์ : zero-ni@hotmail.co.thนางสาวเอกอนงค์ แสงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0954389311
อีเมล์ : sangdeea@gmail.comนางสาวรัศมี ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
อีเมล์ : ratsamee_tik@hotmail.comนายดาหริด บินหมาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0980755336
อีเมล์ : Godzilla_2508@hotmail.comพิชญดา พรหมวิหาร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวอรัญญา จินดาดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0899765743
อีเมล์ : r.2524@hotmail.comนางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0831687172
อีเมล์ : tanawan@msn.comนางจิดาภา หนูเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสนิท สร้อยสังทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสกรรจ์ ขุนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมนึก ไชยถาวร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายสมคิด บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายปรีชา ศรีวิลัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายธีระ จันทชาติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายสุชาติ แสงแก้วสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)
เจ้าหน้าที่นายกษิดิศ สมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายวินิจฉัย สาแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์อโรชา ศรัญณรัชต์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายดนัย ถนอมศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกิจติพัฒ บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปรีชา ไชยโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0810925382
อีเมล์ : kamonchanuk.srikeaw@gmail.com