ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
70

• หญิง
82

รวม
155


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
78


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาหัตถกรรม
1

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
8

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)
3

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถ)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายนิธิศ สมทรัพย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0858914477
อีเมล์ : chaweng_som@hotmail.com
ไลน์ไอดี : chawengsomsapนายจำนนท์ คงพรหม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายทศวิน บุญเถื่อนทับ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0898786757นายธนพล ขุนเชื้อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนางดวงกมล พรหมชาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาหัตถกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาหัตถกรรม
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0810975700
อีเมล์ : duang_2505@hotmail.comนางจุไรรัตน์ ทองบัว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819592276
อีเมล์ : jurairat.t@hotmail.comนางสาวปรียา ทองวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายสุริยา ทองมาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0898777453
อีเมล์ : Tongmaksuriya@Gmail.comนายธีรชัย มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0894631157
อีเมล์ : teerachaimark@gmail.comนางจารุวรรณ มากชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : jaruwanmark@gmail.comนายอำนาจ มณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0887900526
อีเมล์ : amnat.ed36@gmail.comนางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0810968716
อีเมล์ : S_kobpon@hotmail.comนายนฤพล หนูทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0954395508
อีเมล์ : narupon912@gmail.comนายปริญญา อินทศร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0910464268
อีเมล์ : parinyarewind@hotmail.comว่าที่ ร.ต เจริญพล อินขัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาววรรณิสา รัฐจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0648434564
อีเมล์ : kamonnarakit1991@gmail.com
ไลน์ไอดี : pla199105นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0927508800
อีเมล์ : kibkib250336@gmail.comนายสมชาย กล้าแข็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0875421971
อีเมล์ : klakhaeng.2531@gmail.com
หัวหน้างานนายสุรชัย แย้มทิม
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0910978731
อีเมล์ : scym2812@gmail.comนางรพีพันธ์ วารีกุล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0862945722
อีเมล์ : -นายสันติ สุวรรณวงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0812076002
อีเมล์ : seeyou-14@hotmail.co.thนายสว่าง คงชนะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0897338074
อีเมล์ : sawang2516@hotmail.co.thนายเอกชัย มณี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815416064นายมีนิจ บุญแพทย์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการ ไม่มี
โทรศัพท์ : 0848547195
อีเมล์ : menij_b@hotmail.comนายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
พนักงานราชการ ไม่มี
โทรศัพท์ : 0897396321
อีเมล์ : putthipong_oui@hotmail.com
ไลน์ไอดี : p0897396321นายอดินันต์ สะแต
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0856408574
อีเมล์ : adinan2235@gmail.comนางดาวใจ ฤทธิเดช
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0848590041
อีเมล์ : dawjai0041@gmail.comนายจเร สุทธิภักดี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0883988707นางสาวสำลี จินดาพล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0901674531
อีเมล์ : samlee_jindapol_@hotmail.comนางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0822713760
อีเมล์ : Ying_1703@hotmail.comนายสิริพงศ์ สุขเกษม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0862902717
อีเมล์ : siripongengine@gmail.comนางสาวขนิษฐา ชูเชิด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหรรษา ชูดำ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ไลน์ไอดี : hunsagนายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0816797696
อีเมล์ : napat_k@hotmail.com
ไลน์ไอดี : nak2551นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอรสา ตรีรัตน์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
ครู ไม่มีนางสาวจันทภร กลิ่นหอม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนายประเสริฐ ยุทธสะอาด
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางอุษา บินหรีม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นายชารีฟ บาเน็งศิริ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0869660606
อีเมล์ : sundae.bns@gmail.com
ครูประจำนางวนิดา แย้มทิม
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0869691631
อีเมล์ : Wanida2209@gmail.comนางรัตนา นิชรานนท์
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0873918515
อีเมล์ : rattana_nij@hotmail.comนางสาวกุลอากร อ่ำมงคล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0950147228นายอำนวย ลาพินี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0816093049
อีเมล์ : ampnuay.la@hotmail.comนายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางเฉลิมพร ชูศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไชยา มาฉิม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0887952441
อีเมล์ : ccichaiya@gmail.com
ไลน์ไอดี : mchyanmachimนางสรณี โยธารักษ์
ครูประจำ แผนกวิชการบัญชีนายอนุชาติ นาแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน)นายณัฐปกรณ์ สงนวล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ ไม่มี
โทรศัพท์ : 0802600472
อีเมล์ : nat3087@gmail.com
ครูอัตราจ้างชุติมา ขวัญแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธนวรรธน์ ถนอมชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0842582519
อีเมล์ : Tanawat Tanomcho6445@gmail.comนายประสิทธิ์ ทองบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0807096591
อีเมล์ : prasitlek2555@gmail.comนายกิตติ พูลแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0924581405นายนิรุตต์ ทองเอียด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0992478552
อีเมล์ : Nirutt44@gmail.comนางรชา จันทรพงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0862957121
อีเมล์ : racha57121@gmail.com
ไลน์ไอดี : phingrachaนายชโลธร ลีลาวุฒิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0835107462นางสาวภัทรสิริ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0894682483
อีเมล์ : aerukmom@gmail.comนางสาวรชยา บุญศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0937176750นางสาวปัทมาวดี รัตนากาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาววรรณา เกื้อสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายบัตส่อหนี เพ็งโอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0848598405
อีเมล์ : soneenew@hot mail.comนางอรทัย หนูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0849781019นางนิภาภรณ์ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815417422
อีเมล์ : aodlocal@hotmail.comนางสาวกรองเงิน นวลนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
อีเมล์ : nualnoon2010@hotmail.comนายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0996124513
อีเมล์ : nong_mmm_ptl@hotmail.comนส. ขวัญฤดี (ครูสอนภาษาจีน) ประชาเสรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพีรดา พรหมยก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0973548503
อีเมล์ : pherada664@gmail.comนายภาคภูมิ สว่างรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0872940175นายอติชาต ฉลาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0950369656
อีเมล์ : c.atichart@hotmail.comนายธรรมรินทร์ เพชรชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0805478915
อีเมล์ : tammarinlp@gmail.comนายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0896545243
อีเมล์ : p.t.-khon@hotmail.comนายพยงค์ พ้นภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0892932999นายกรวิทย์ ชูวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0973453983นายสุภัทรชัย สมพรหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0897337607
อีเมล์ : Supattarachai2037@gmail.comนายกรกฎ นวลโยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณัฐพล สินธโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0831830105นายณัฐพล หวันสู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0828280282
อีเมล์ : billyly.2535@gmail.com
ไลน์ไอดี : billyza014นายขจรวุฒิ มณีฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววรนาถ แก้วดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0843982150
อีเมล์ : ืีัnuy-bo@hotmail.comนางสาวเบญจวรรณ ภูศักดิ์รังสฤษฎ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0836539955
อีเมล์ : Lovedog9955@gmail.com
ไลน์ไอดี : Jang9955นางสาวอรทัย ทองนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0622420453นางสาวนันทิศา ชาติกระพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0655635915
อีเมล์ : nanthisa16@hotmail.comนายอัษฎา พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศรายุทธ รักเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชนันท์ธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวศศิวิมล ทิศสักบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือว่าที่ ร.ต. ศุภชัย เพ็ชรสลับศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0918476300
อีเมล์ : ์์Nongdongsuppchai@gmail.com
ไลน์ไอดี : Captainlovelyนายวิษณุ ทัดสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0936208569
อีเมล์ : witsanu.tadsorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : dump_043นายกิตติศักดิ์ สุรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอภิญญา เสียมไหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0990341316
อีเมล์ : seammaiapinya@gmail.comAlfonso Thony Baguhin JR
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤติเดช พินชนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวจันจิรา หนูคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวสุปรียา ทองสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0989155309
อีเมล์ : supriya.thongsong@gmail.com
ไลน์ไอดี : puaiap_2605นางสาวเกณิกา พรหมสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สุพัฒน์ บัวปลอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0943155881
อีเมล์ : supatbuaplod@gmail.comนายมนัสพงษ์ สัตถาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0918651485
อีเมล์ : Pukkiepyn@gmail.com
ไลน์ไอดี : Pukkiepynนายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวธัญญลักษณ์ แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนายสิทธิโชค สถิรวณิชย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุรเชษฐ์ กาฬวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวรัศมี ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
อีเมล์ : ratsamee_tik@hotmail.comนางจิราภรณ์ เพ็ชรสลับศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0869693130
อีเมล์ : tonpee_0102@hotmail.comนางสาวเอกอนงค์ แสงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0954389311
อีเมล์ : sangdeea@gmail.comนางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0872927670
อีเมล์ : numfon_123_@hotmail.comนางสาวนิสา แก้วงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0894630248
อีเมล์ : zero-ni@hotmail.co.thนายสกรรจ์ ขุนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางศุภกาญจน์ จันอิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0896590600นางสาวจิดาภา ตันจะโข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจริยา ชนะถาวร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0862916289
อีเมล์ : jariya4107@gmail.comนางสาวอรัญญา จินดาดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0899765743
อีเมล์ : r.2524@hotmail.comนายดาหริด บินหมาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0980755336
อีเมล์ : Godzilla_2508@hotmail.comนางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0831687172
อีเมล์ : tanawan@msn.comนางสาวกนกอร บุญยืน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0873955703
อีเมล์ : kai_got@hotmail.comนางสาวประภัสสร จันทภาโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0936712939
อีเมล์ : jantapaso69@gmail.comนางสาวอัญชลี คำสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0945845974
อีเมล์ : anchaleek52@gmail.comว่าที่ ร.ต.ธิวัฒน์ บุญส่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0633696526
อีเมล์ : tiwat_server@hotmail.comนางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางปรีดา แก้วประกอบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ : 0246338608นางพรทิพย์ อินทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ : 0810926661นางสาวอฑิภา คุณาวิทยากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ : 0862969414นางกฤษณา มาลีอังศกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน)นางสาวลัดดาวัลณ์ วาโย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : laddawan_jung@hotmail.com
ไลน์ไอดี : scv3h0dS1lsuzD0i0qvIHZOpe5oT6UK1o99eKYdmwqnนายธีระ จันทชาติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวนาเดีย เบ็ญโส๊ะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวกมลชนก ศรีแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0810925382
อีเมล์ : kamonchanuk.srikeaw@gmail.comนางสาวพิชญดา พรหมวิหาร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวเกวลี ศรีไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวณัฐฐา หนูเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายกิจติพัฒ บุญรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นายดนัย ถนอมศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายปรีชา ไชยโยธา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)นางสาววิวรพร สาแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0816900794นางสาวยมลพร สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0994054722
อีเมล์ : praew.yamonporn@gmail.comนายธิติพันธ์ุ สาสุนีย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ (พนักงานขับรถ)นางสาวนงลักษณ์​ มากเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 086-5964226
อีเมล์ : Nongluck92468@gmail.com​รศนา เหมนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายจำลอง ลัภกิตโร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมนึก ไชยถาวร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)